digitale kabeltelevisie

« Tele2 Voetbal ook via digitale kabel Kabel Noord breidt aanbod digitale tv uit »OPTA haalt uit naar KPN

02 oktober 2007

opta logoKPN moet ophouden met klagen, en zich meer concurrerend opstellen. Dat is (heel) vrij vertaald de strekking van een brief van de OPTA aan KPN, als antwoord op een brief van KPN's topman Ad Scheepbouwer van 12 september. In die brief eiste KPN dat de kabel en KPN gelijk behandeld zouden moeten worden. Helaas is de letterlijke tekst van die brief niet te vinden, dus we moeten uit het antwoord en het artikel bij NRC afleiden wat er precies gevraagd werd. Het komt er op neer dat naast gelijke behandeling KPN ook toegang tot de kabel wil. KPN lijkt zich te beroepen op het beslissing van CBb waarin een deel van de OPTA besluiten vernietigd werd. Alleen werd KPN daar niet in het gelijk gesteld, en de kabelaars deels wel.

Dat KPN en kabelaars verschillende maatregelen opgelegd krijgen erkent de OPTA; "In dit verband zij nog gewezen op de terechte constatering van de bestuursrechter dat in het kader van de marktanalyses op iedere markt problemen op hun eigen merites beoordeeld moeten worden, en dat per markt bezien moet worden welke maatregelen noodzakelijk zijn om op die markt een situatie van daadwerkelijke mededinging tot stand te brengen. Dit kan ertoe leiden dat partijen, waarvoor op verschillende markten een aanmerkelijke marktmacht wordt geconstateerd, met in zwaarte verschillende verplichtingen worden geconfronteerd. Van een ongelijke behandeling is daarbij dan echter geen sprake."

Toegang tot de kabel

Verder wil KPN toegang tot de kabel; "U dringt aan op aanvullende toegangsregulering van de kabelmaatschappijen. Terecht wijst u hierbij op het feit dat de bestuursrechter het marktbesluit inzake de markt voor de doorgifte en verzorging van omroeptransmissiediensten heeft vernietigd, althans voor zover daarbij op de retail en wholesale markten verplichtingen zijn opgelegd. Hierbij is het college opgedragen om voor de verplichtingen op de wholesale markten een nieuw besluit te nemen." Het vreemde hierbij is juist dat deze besluiten vernietigd zijn omdat de opgelegde maatregelen mogelijk te zwaar zouden zijn, en de opbrengst niet in verhouding tot de kosten. Waarom KPN zich dan daarop beroept is onduidelijk. OPTA gaat wel een nieuw besluit nemen, en om uit te vinden of er "behoefte is aan toegang tot de kabelnetwerken" worden geïnteresseerde partijen uitgenodigd voor een ronde tafel bijeenkomst. KPN moet de uitkomst van het nieuwe besluit afwachten, maar lijkt dan nog niet veel kans te maken; "Ten aanzien van dit laatste zij echter wel opgemerkt dat de uitspraak van het CBb te denken geeft over de vraag of een toegangsverzoek van KPN – die beschikt over een eigen infrastructuur die geschikt wordt gemaakt voor televisiedistributie – zou moeten kunnen slagen."

Concurreren

Na ingegaan te zijn op de vragen van de KPN komt er een opmerkelijke passage. In plaats van de vriendelijke groeten krijgt KPN de wind van voren; "Uw brief suggereert dat KPN geen enkele ruimte zou hebben om te concurreren. Het college wil dit beeld graag corrigeren. In de eerste plaats heeft KPN binnen de geldende regulering van de telefoniemarkt nog aanzienlijke ruimte om haar tarieven aan eindgebruikers te verlagen. Dat KPN dit niet doet, is haar eigen keus. Op basis van diezelfde regulering heeft KPN de mogelijkheid om voorgenomen bundels van diensten en innovatieve tariefstructuren ter toetsing aan het college voor te leggen. In het consumentensegment – waar de concurrentie met de kabel zich met name voordoet – heeft KPN echter tot op heden nog geen enkele bundel of innovatieve tariefstructuur aan het college voorgelegd. Een en ander geeft te denken over de vraag in hoeverre KPN de op dit moment bestaande concurrentiemogelijkheden daadwerkelijk benut."

Bron: OPTA (brief, pdf)